Движок бинарные опционы iq ranges for children

Еще видео на тему «Движок бинарные опционы iq ranges for children»

Kunden må i ø vrigt ikke benytte BLOCKBUSTER i udlandet. Ved kundens kræ nkelse heraf kan BLOCKBUSTER afbryde adgangen til BLOCKBUSTER.

Поиск в каталоге » Каталог сайтов

Film og serier, som kunden har bestilt via BLOCKBUSTER må ikke videredistribueres til tredjemand.

Kundens brug af BLOCKBUSTER kræ ver, at kunden opretter og identificerer sig via sin BLOCKBUSTER Profil, jf. pkt. 5.

BLOCKBUSTER udbydes af TDC A/S, Teglholmsgade 6, 5955 Kø benhavn C, CVR 69 77 89 58, herefter &rsquo BLOCKBUSTER&rsquo .

Brug af BLOCKBUSTER kan ske fra enhver forbindelse til internettet i Danmark, og på fø lgende må de:

Ved kundens tilmelding af betalingskort registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) de nø dvendige betalingskortoplysninger til brug for fremtidig debitering af kundens betalingskort på vegne af BLOCKBUSTER. Kunden afgiver samtykke til registreringen af kundens betalingskort, og kunden kan til enhver tid æ ndre eller afmelde det registrerede betalingskort på kundens BLOCKBUSTER profil.

Kunden har via sin BLOCKBUSTER profil adgang til kundens samling af lejede og kø bte film, ligesom kunden har adgang til oversigt over kundens forbrug af film og serier.

Ved brug af BLOCKBUSTER via mobildatatjenester skal kunden væ re opmæ rk-som på , at udbyderen af mobildatatjenesten kan opkræ ve betaling for brug af den datamæ ngde må lt i megabyte (MB), som filmen fylder. Streaming af en film af 7 timers varighed fylder mellem 6 GB og 7 GB afhæ ngig af bå ndbredden på den anvendte forbindelse.

BLOCKBUSTER forbeholder sig ret til i sæ rlige tilfæ lde, herunder på grund af drifts &ndash eller sikkerhedsmæ ssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til BLOCKBUSTER.

Brug af BLOCKBUSTER forudsæ tter, at kunden er i besiddelse af det nø dvendige udstyr (hardware og software). På kan kunden finde oplysning om, hvilke styresystemer BLOCKBUSTER er kompatible med.

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

Опционы на покупку eur usd chart euro 2016 live streaming